ว่าด้วยเรื่องนิทานพื้นบ้าน

  ความหมายของนิทาน
  ลักษณะของนิทานพื้นบ้าน
  ความสำคัญของนิทานพื้นบ้าน
  การแบ่งประเภทของนิทานพื้นบ้าน
  องค์ประกอบการเล่านิทาน

เอกสารอ้างอิง

กิ่งแก้ว อัตถากร.  (2519).  คติชนวิทยา. เอกสารนิเทศการศึกษา ฉบับที่ 184.กรุงเทพมหานคร : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู.(2514).

วรรณกรรมจากบ้านใน. เอกสารนิเทศการศึกษา ฉบับที่ 113. กรุงเทพมหานคร : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู.

กุหลาบ มัลลิกะมาส.  (2518).  คติชาวบ้าน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เจือ สตะเวทิน.  (2517).  คติชาวบ้านไทย. กรุงเทพฯ : สุทธิสารการพิมพ์.

ประคอง นิมมานเหมินทร์.  (2543).  นิทานพื้นบ้านศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราและอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประยูร  ทรงศิลป์.  (2542).  การศึกษาวิเคราะห์ตำนานและนิทานพื้นบ้านเขมรภาคที่ 1-9. กรุงเทพฯ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏธนบุรี.

เรไร  ไพรวรรณ์. (2551).  วรรณกรรมท้องถิ่น.กรุงเทพมหานคร : โครงการผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ศิราพร ฐิตะฐาน.  (2523).  ทฤษฎีการแพร่กระจายของนิทาน. กรุงเทพมหานคร :สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

สุมามาลย์ พงษ์ไพบูลย์.  (2542).  คติชนวิทยา. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนคร.

หน้าแรก

อ่านเพิ่มเติมลิ้งค์ด้านล่าง หมวดตำนานไทยหมวดตำนานไทย

เก่งเกินครู |

คนภาคเหนือ |

โจรสลัดแห่งตะรุเตา|

นางนากพระโขนง | นิทานภาคใต้ | นิทาน |

นิทาน-นิทานตลกหยาบโลน ว่าด้วยเรื่องนิทานพื้นบ้าน | นิทานพื้นบ้าน-กระต่ายกับหอยขม |

นิทานพื้นบ้าน-กำเนิดปลาโลมา | นิทานพื้นบ้านไทยทรงดำ-มะหุดแสนเปากับท้าวแสนปม |

บั้งไฟพญานาค |

ประวัติวังหน้า | ปริศนาคำทาย|

เพลงไทย | เพลงไทยเดิม | พระราชวังเดิม |

พิษหอยมรณะ |

เมขลา-รามสูร |

วรรณกรรมใหม่-ตราบจนสิ้นกรรม |

สรรพลี้หวน | สังเขป ประวัติกรุงศรีอยุธยา

| ฮวงจุ้ย |
หน้าหลัก หน้าหลัก