ปริศนาคำทาย

แปลเอกสาร
ไทย/อังกฤษ/ญี่ปุ่น/จีน
www.thaifolk.com/translation

        ปริศนาคำทาย หมายถึง "ถ้อยคำที่ยกขึ้นเป็นเงื่อนงำเพื่อให้แก้ ให้ทาย การเล่นทายกันมักนิยมกันในหมู่เด็ก ๆ หรือผู้ใหญ่ก็ยกคำทายเพื่อมาทายเด็ก เป็นการฝึกสมอง ลองปัญญาและก่อให้เกิดความบันเทิงใจด้วย การเล่นปริศนาคำทาย นอกจากจะฝึกสมองลองปัญญาแล้ว ยังฝึกให้เด็ก ๆ รู้จักจำ รู้จักสังเกต เป็นวิธีการสอนเด็กที่ชาญฉลาดอย่างยิ่ง"

            ปริศนาคำทายอาจแยกออกได้ตามลักษณะของเรื่องที่ทาย เช่น เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ พืช เครื่องมือเครื่องใช้ อาชีพ อวัยวะของคน เป็นต้น

            ต่อไปนี้เป็นปริศนาคำทายที่แยกประเภทไว้แล้ว คือ

ปริศนาคำทายเกี่ยวกับเชาว์ปัญญา     ปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์  ปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืช        ปริศนาคำทายเกี่ยวกับคน อวัยวะต่างๆ       ปริศนาคำทายทั่ว ๆ ไป

 


นำลงวันที่ 26 ตุลาคม 2543,คน,ทั่วๆไป วันที่ 5 พ,ย 2543