ว่าด้วยเรื่องนิทานพื้นบ้าน

  ความหมายของนิทาน   ลักษณะของนิทานพื้นบ้าน   ความสำคัญของนิทานพื้นบ้าน
  การแบ่งประเภทของนิทานพื้นบ้าน   องค์ประกอบการเล่านิทาน
          นิทานเป็นเรื่องเล่าที่มีสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน เป็นที่นิยมแพร่หลายทั่วไปของคนทุกชนชั้นทุกเพศทุกวัยและทุกถิ่น นิทานจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ประมวลเรื่องราว ความรู้สึกนึกคิด วัฒนธรรม ความเชื่อของคนในแต่ละท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจนและหลากหลาย สะท้อนให้เห็นถึง ภูมิปัญญา และจินตนาการของคนในท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของนิทานนั้นๆ

 

(ภาพจาก http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/793/5793/images/other/sungthong.jpg)

เอกสารอ้างอิง

นำลงวันที่ 23 มี.ค 2552