งาน อาชีพ
เครื่องมือทำมาหากิน แพทย์แผนไทย ซึ่งรวมถึง เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย นวดแผนไทย ผดุงครรภ์ไทย