วิถีไทย Thai Language English Language

วิถีไทย : ความรู้เรื่องชีวิตของคนไทยวิถีไทย หมายถึง แนวทางการดำเนินชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย วิถีไทย จึงเป็นแหล่งรวมความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาของคนไทย การประพฤติ ปฏิบัติ การศึกษาอบรม และการสืบทอดวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ธรรมเนียมไทย ตำนานไทย ไทยศิลป์ ลานไทย ไทยทำ ตำรับไทย ไทยสถาน วิถีไทย

วิถีไทย ที่จะกล่าวถึง มีดังนี้

ธรรมเนียมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี

ตำนานไทย นิทาน ตำนาน ประวัติ เพลง ภาษิต ปริศนาคำทาย ความเชื่อ โชคลาง ภาษา วรรณกรรม

ไทยศิลป์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม และงานฝีมือ

ลานไทย  การละเล่นพื้นบ้าน รวมไปถึงละคร ระบำ การเล่นของเด็ก

ไทยทำ งาน อาชีพ เครื่องมือทำมาหากิน

ตำรับ อาหารและเครื่องนุ่งห่ม

ไทยสถาน การท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ

Copyright(c)1999-2023 All rights Reserved.
   contact us : thaifolk1999@gmail.com