วันมาฆบูชา

     วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญ ทางราชการถือว่าเป็นวันหยุดราชการเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ไปทำบุญ วันมาฆบูชา คือ วันเพ็ญเดือนสาม เป็นวันที่พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ เดือนสามนี้ ตรงกับเดือนกุมภาพันธุ์

     วันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพราะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 อย่าง คือ

     1. เป็นวันที่พระอรหันต์สาวก 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันที่ เวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์

     2. พระอรหันต์สาวกล้วนเป็นภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งสิ้น

     3. พระสาวกที่มาชุมนุมกันนั้นมิได้มีการนัดหมาย แต่มาพร้อมกันโดยบังเอิญ

     4. วันที่มาชุมนุมเฝ้าพระพุทธเจ้า เป็นวันมาฆบูรณมี คือ วันพระจันทร์เสวยฤกษ์มาฆะเต็มบริบูรณ์

     วันมาฆบูชานี้ เกิดเหตุการณ์สำคัญอันเป็นองค์ 4 จึงเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต พระพุทธเจ้าทรงเทศนาโอวาทปาติโมกข์ อันมีใจความสำคัญ คือ

     การไม่ทำความชั่วทุกชนิด

     การทำแต่ความดี

     การทำใจให้ผ่องแผ้ว

     ทั้ง 3 ประการนี้ เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

     การเกิดจาตุรงคสันนิบาต และพระพุทธเจ้าทรงเทศนาโอวาทปาติโมกข์ ท่ามกลางพระสงฆ์สาวก 1250 รูป ตอนบ่ายของวันมาฆบูชา ณ เวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ ถือเป็นวันประดิษฐานพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก ทำให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองแพร่ไปยังประเทศต่าง ๆ และเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศไทยมาจนปัจจุบัน

     วันมาฆบูชา คนไทยส่วนใหญ่ถือเป็นประเพณีที่จะต้องไปทำบุญ ทำทาน ถือศีล ช่วงเช้าชาวบ้านจะเตรียมอาหารไปวัด ถวายอาหารแด่พระภิกษุ คนแก่ถือโอกาสนี้ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ ชำระจิตใจให้ใสสะอาด นอนที่วัดเลย

     ถึงตอนเย็น ทุกวัดก็จะเตรียมการเพื่อให้ชาวบ้านมาเวียนเทียน ครั้นถึงเวลาหลัง 18.00 น. พระภิกษุ สามเณรก็จะลงมาที่โบสถ์ เพื่อเข้าไปในโบสถ์โดยพร้อมเพรียงกัน เจ้าอาวาสก็นำสวดมนต์ ที่สำคัญต้องสวดบทโอวาทปาติโมกข์ ในช่วงนี้ชาวบ้านทุกเพศ ทุกวัยก็จะมาชุมนุมพร้อมกัน เตรียมดอกไม้ธูปเทียนมารอ ครั้นพระสวดมนต์เสร็จ ก็จะนำชาวบ้านเวียนเทียนรอบอุโบสถ 3 รอบ เป็นการปฏิบัติกิจสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นการรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสั่งสอนให้ทุกคนละเว้นความชั่ว ทำแต่ความดี และทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว

     วันมาฆบูชา จึงเป็นวันสำคัญยิ่งของชาวไทยทั้งประเทศ เป็นวันที่ชาวพุทธพร้อมใจกันทำกิจ คือ ทำบุญ เวียนเทียน ถือศีล และปฏิบัติธรรม เป็นปฏิบัติบูชา อันเป็นหลักสำคัญยิ่งของพุทธศาสนา


6 ก.พ 2543

อ่านเพิ่มเติมลิ้งค์ด้านล่าง ธรรมเนียมไทยหมวดธรรมเนียมไทย

ลอยกระทง | ประเพณีทำบุญ | วันมาฆบูชา | การถวายสังฆทาน | ประเพณีสงกรานต์ | ประเพณีแห่ผีตาโขน | ประเพณีแต่งงาน | พิธีบายศรีสู่ขวัญ | วันพืชมงคลและพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ | ฮีตสิบสอง-คลองสิบสี่ | พิธีทำขวัญเดือน (โกนผมไฟ) | พิธีโกนผมจุก |
หน้าหลัก หน้าหลัก