วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

     วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ภายในบริเวณพระบรมมหาราชวัง      พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างพระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ. 2325 ทรงให้สร้างพระอารามหลวงเป็นพุทธาวาส เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกตด้วย

     การสร้างพระอารามหลวงเป็นพุทธาวาส หมายความว่า เป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่ประจำภายในวัด เป็นวัดที่สร้างเพื่อประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถที่สร้างอย่างสวยงาม ประณีตอย่างยิ่ง

     วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นพระอารามที่ได้รับการออกแบบ และสร้างอย่างงดงาม ปราณีตอย่างยิ่ง ทั้งในส่วนที่เป็นอาคารศาสนสถานและส่วนที่ตกแต่งประดับประดาทั้งภายนอกและภายใน นอกจากพระอุโบสถที่สวยงาม พระมหามณฑป พระศรีรัตนเจดีย์ พระมหาปราสาทพระเทพมิตร ระเบียงคด หรือแม้แต่ในเสมาล้วนงดงาม เพียบพร้อมด้วยพุทธศิลป์ สถาปัตยศิลป์ และวิจิตรศิลป์อันเป็นขนบสืบสาย “สกุลช่างชั้นสูงของไทย” งดงามปานประหนึ่งเทพนฤมิต

     นอกจากนั้นที่ผนังระเบียงคดรอบพระอุโบสถ ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังผีมือศิลปินเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นภาพเรื่อง รามเกียรติ ทั้งเรื่อง ที่น่าสนใจยิ่งคือ มีปราสาทนครวัดขนาดย่อส่วน สร้างได้เหมือนจริงที่สุดอยู่ในพระอารามหลวงนี้ด้วย

     วัดพระศรีรัตนศาสดารามแก้วมรกตนี้ หลังจากที่พระมหาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2325 แล้ว มีการบูรณะปฏิสังขรครั้งใหญ่ 4 ครั้ง ดังนี้

      ครั้งแรก เมื่อคราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 50 ปี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

      ครั้งที่สอง เมื่อสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครบรอบ 100 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

      ครั้งที่สาม ครั้งฉลองพระนครรัตนโกสินทร์ ครบ 150 ปี อันเป็นสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

      ครั้งที่สี่   เมื่อ พ.ศ. 2525 สร้างสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งครองรัตนโกสินทร์มีอายุครบ 200 ปี เริ่มดำเนินการบุรณะปฏิสังขรตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ใช้เวลาดำเนินการ 5 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานกรรมการอำนวยการบูรณะปฏิสังขรวัดพระศรีรัตนศาสดาราม


สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 16. กรุงเทพ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2512.

นำลงวันที่ 1 มิ.ย 2543

แปลเอกสาร
ไทย/อังกฤษ/ญี่ปุ่น/จีน
www.thaifolk.com/translation

อ่านเพิ่มเติมลิ้งค์ด้านล่าง ไทยสถานหมวดไทยสถาน

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม ป้อมพระจุลจอมเกล้า วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรสถานสุทธาวาส บ้านเขายี่สาร อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำชมพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด ชุมชนบ้านครัวเหนือ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี
หน้าหลัก หน้าหลัก