วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระแก้ว

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ภายในบริเวณพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างพระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ. 2325 ทรงให้สร้างพระอารามหลวงเป็นพุทธาวาส เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกตด้วยการสร้างพระอารามหลวงเป็นพุทธาวาส หมายความว่า เป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่ประจำภายในวัด เป็นวัดที่สร้างเพื่อประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถที่สร้างอย่างสวยงาม ประณีตอย่างยิ่ง     วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นพระอารามที่ได้รับการออกแบบ และสร้างอย่างงดงาม ปราณีตอย่างยิ่ง ทั้งในส่วนที่เป็นอาคารศาสนสถานและส่วนที่ตกแต่งประดับประดาทั้งภายนอกและภายใน นอกจากพระอุโบสถที่สวยงาม พระมหามณฑป พระศรีรัตนเจดีย์ พระมหาปราสาทพระเทพมิตร ระเบียงคด หรือแม้แต่ในเสมาล้วนงดงาม เพียบพร้อมด้วยพุทธศิลป์ สถาปัตยศิลป์ และวิจิตรศิลป์อันเป็นขนบสืบสาย "สกุลช่างชั้นสูงของไทย"งดงามปานประหนึ่งเทพนฤมิตวัดพระแก้ว วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว วัดพระแก้ว


     นอกจากนั้นที่ผนังระเบียงคดรอบพระอุโบสถ ยังมี ภาพจิตรกรรมฝาผนังผีมือศิลปินเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นภาพเรื่อง รามเกียรติ ทั้งเรื่อง ที่น่าสนใจยิ่งคือ มีปราสาทนครวัด ขนาดย่อส่วน สร้างได้เหมือนจริงที่สุดอยู่ในพระอารามหลวงนี้ด้วย     วัดพระศรีรัตนศาสดารามแก้วมรกตนี้ หลังจากที่พระมหาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2325 แล้ว มีการบูรณะปฏิสังขรครั้งใหญ่ 4 ครั้ง ดังนี้

     ครั้งแรก เมื่อคราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 50 ปี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว      ครั้งที่สอง เมื่อสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครบรอบ 100 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

     ครั้งที่สามครั้งฉลองพระนครรัตนโกสินทร์ ครบ 150 ปี อันเป็นสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว      ครั้งที่สี่ เมื่อ พ.ศ. 2525 สร้างสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งครองรัตนโกสินทร์มีอายุครบ 200 ปี เริ่มดำเนินการบุรณะปฏิสังขรตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ใช้เวลาดำเนินการ 5 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานกรรมการอำนวยการบูรณะปฏิสังขรวัดพระศรีรัตนศาสดารามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 16. กรุงเทพ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2512.

นำลงวันที่ 1 มิ.ย 2543อ่านเพิ่มเติมลิ้งค์ด้านล่าง ไทยสถานหมวดไทยสถาน

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม ป้อมพระจุลจอมเกล้า วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรสถานสุทธาวาส บ้านเขายี่สาร อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำชมพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด ชุมชนบ้านครัวเหนือ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี
หน้าหลัก หน้าหลัก