อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สวนสมเด็จย่า

ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน กรุงเทพ

ความเป็นมา

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นตามกระแสพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ที่จะให้อนุรักษ์ อาคารเก่าย่านนิวาสสถานเดิม ครั้งทรงพระเยาว์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อทรงทราบจากคณะสำรวจว่า ณ สถานที่แห่งนี้ มีอาคารเก่าซึ่งมีลักษณะและที่ตั้งใกล้เคียง "บ้าน" ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคยประทับ จึงมีพระราชประสงค์ ที่จะให้อนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยใช้พักผ่อนหย่อนใจ ฟื้นฟูสุขภาพ ร่วมชุมนุมประกอบพิธี หรือ กิจกรรมรื่นเริงตามเทศกาลต่างๆ และเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ ซึ่งนายแดง นานา และนายเล็ก นานา ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินได้พร้อมใจน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินจำนวน 4 ไร่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จัดแบ่งบริเวณออกเป็น 2 ส่วนคือ

1. บริเวณสวนพักผ่อนทั่วไป จัดให้เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน แวดล้อมด้วยไม้หลากพันธุ์ โดยเฉพาะพันธุ์ไม้ไทยกลิ่นหอม เช่น ชำมะนาด พุดจีบ ปีบ ลั่นทม ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ฟื้นฟูสุขภาพ ร่วมชุมนุมประกอบพิธี หรือ กิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ และเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ รวมถึงเป็นสถานที่จัดนิทรรศการ อบรมงานศิลปะ และงานฝีมือ โดยจัดให้ผสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติสวนสมเด็จย่า สวนสมเด็จย่า
สวนสมเด็จย่า
สวนสมเด็จย่า
บริเวณสวนพักผ่อนทั่วไป


2. บริเวณอนุรักษ์ประกอบด้วย
ศาลาทรงแปดเหลี่ยม สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสครบ 8 รอบ วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีศาลาทรงแปดเหลี่ยม สวนสมเด็จย่า
ศาลาทรงแปดเหลี่ยม

บ้านจำลอง เป็นการจำลองบ้านเดิมที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เคยประทับเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ แสดงออกถึงความเป็นอยู่เรียบง่ายแบบไทยสวนสมเด็จย่า
สวนสมเด็จย่า
สวนสมเด็จย่า
บริเวณบ้านจำลอง


สวนสมเด็จย่า
สวนสมเด็จย่า
ครัวในบ้านจำลอง


อาคารพิพิธภัณฑ์ การบูรณะอาคารโบราณเพื่อปรับใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อาคารวิชาการ เพื่อจัดนิทรรศการ มุมสำหรับอ่านหนังสือ ตลอดจนที่สำหรับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อาคารศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) เป็นอาคารโบราณ เพื่อปรับใช้เป็นอาคารศูนย์ศิลป์ สำหรับจัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยหมุนเวียนการจัดแสดงผลงานตลอดทั้งปี

แผ่นหินแกะสลัก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยงานปติมากรรมแกะสลักแผ่นหินขนาดใหญ่แบบนูนต่ำ ตั้งอยู่กลางอุทยานฯ ใกล้บ้านจำลอง เป็นหินทรายสีเขียวนำมาจากที่โคราช ยาว 8 เมตร สูง 1 เซนติเมตร หนา 90 เซนติเมตร หนักประมาณ 32 ตัน โดยเป็นการจัดวางภาพพระราชกรณียกิจ และภาพริ้วกระบวนไหว้สาแม่ฟ้าหลวงแผ่นหินแกะสลัก
แผ่นหินแกะสลัก

อาคารสำนักงาน บูรณะอาคารโบราณเพื่อปรับใช้บางส่วนเป็นอาคารสำนักงานสำหรับใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บางส่วนของซากอาคารโบราณจะคงอนุรักษ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของภูมินิทัศน์ เช่น ซุ้มประตูทางเข้าปรักหักพัง ซากของผนังกำแพงโบราณในบริเวณใกล้เคียงลานเอนกประสงค์      อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ จึงเปรียบประดุจพระราชอนุสรณ์สถานที่รำลึกถึงความรักความผูกพัน กอรปด้วยพระราชหฤทัย เปี่ยมไปด้วยกตัญญในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงถวายแด่สมเด็จพระราชมารดาของพระองค์ ซึ่งผู้ได้รับประโยชน์จากอุทยานฯ แห่งนี้คือ เหล่าพสกนิกรทั้งหลาย ซึ่งจะเป็นสถานที่ไว้สำหรับศึกษาพระราชประวัติของสมเด็จย่า รวมถึงได้อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่มีมาแต่เดิมอายุกว่า 100 ปี อาทิ ต้นโพธิ์ ต้นชงโค ต้นไทร จะร่มรื่นท่ามกลางหมู่อาคารโบราณและศิลปะร่วมสมัย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ซึ่งแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความปรองดองของชุมชนวัดอนงคารามที่ชนชาติทั้งไทย จีน ลาว แขก พุทธ มุสลิมพำนักอาศัยอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสูขด้วยกันอย่างสันติโทรศัพท์ติดต่ออุทยานฯ : (662)0-2437-7799, 0-2439-0902, 0-2439-0896 โทรสาร. 0-2437-1853
รถประจำทางที่ผ่าน : สาย 6, 42, 43
วันเวลาที่ทำการ : เปิดทำการทุกวัน
อุทยานฯ : เวลา 06.00-18.00 น.
พิพิธภัณฑ์ : เวลา 09.00-16.00 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

หากมาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะมีเจ้าหน้าที่ให้คำบรรยายและนำชมสถานที่ / ปฏิทินกิจกรรม : จัดกิจกรรมพิเศษในวันสำคัญ เกี่ยวกับสมเด็จย่า จัดกิจกรรมตามเทศการต่างๆ อาทิ วันคล้ายวันสวรรคต (18 กรกฎาคม), วันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม), วันคล้ายวันพระราชสมภพ (21 ตุลาคม), วันเฉลิมพระชนมพรรษา (5 ธันวาคม), วันเด็กแห่งชาติ เป็นต้นสถานที่ใกล้เคียงน่าสนใจ : ศาลเจ้าพ่อกวนอู (อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีท่าน้ำที่สามารถนำเรือมาจอด เพื่อเข้าชมอุทยานฯ ได้), ศาลเจ้าพ่อเสือ, วัดอนงคาราม, วัดพิชยญาติการาม, วัดประยูรวงศาวาสเอกสารแจกเนื่องในงานแถลงข่าว "ฉลองครบรอบ 5 ปี อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า"
วัน พุธ ที่ 9 ตุลาคม 2545

 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2545 และเป็นปี แห่งการครบรอบ 5 ปีของการก่อตั้งอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทางอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จึงได้กำหนดจัดงาน "ฉลองครบรอบ 5 ปี อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า" ขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 คุลาคม 2545 ภายในงานจะเป็นการรวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางอุทยานเคยจัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นศิลปะการแสดงและดนตรี, กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับงานศิลปะประดิษฐ์, กิจกรรมศิลปะกลางสวน และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยจัดในรูปแบบของการออกร้านจำหน่ายศิลปะหัตถกรรม, การสาธิตและการอบรม อาทิ การสอนพับดอกบัวจากวิทยาลัยในวัง หรือ การสอนเพ้นท์เสื้อ เป็นต้น อีกทั้งจะมีพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ ที่ศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) และ โครงการ "102 จิตรกรรมรำลึกถึงสมเด็จย่า" โดยให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและศิลปินร่วมเขียนภาพ ในหัวข้อ "รำลึกถึงสมเด็จย่า" จำนวน 102 ภาพ ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 102 ปีแห่งการเสด็จพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยภาพที่ได้จะนำมาจัดเป็นนิทรรศการกลางแจ้ง ณ ลานแผ่นหินแกะสลัก อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(ตามรายละเอียดกำหนดการที่แนบมา)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2. เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
3. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางอุทยานจัดขึ้น
4. เพื่อสงเสริมกิจกรรมของอุทยานทั้งด้านศิลปะและวัฒนะธรรม
5. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอุทยานฯ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป, นักเรียนและนักศึกษา
รูปแบบการจัดงาน
วันที่ 19 ตุลาคม 2545 กิจกรรมต่างๆ จะเน้นในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทย
วันที่ 20 ตุลาคม 2545 กิจกรรมต่างๆ จะเน้นในเรื่องของศิลปะร่วมสมัย
วันที่ 21 ตุลาคม 2545 พิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า และกิจกรรมเกี่ยวกับเยาวชน


กำหนดการ
งาน "ฉลองครบรอบ 5 ปี อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า"
วันที่ 19-21 ตุลาคม 2545
ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2545
07.30 น. -  เดินเท้าท่องเที่ยว "ตามรอยบ้านเดิมสมเด็จย่า"
09.00 - 16.30 น. -  ซุ้มสาธิตและจำหน่ายงานศิลปะประดิษฐ์
   -  ซุ้มกิจกรรมทำมือ (งานไอเดีย)
10.00 - 19.00 น. -  ซุ้มจำหน่ายงานศิลปะหัตถกรรม
11.00 - 12.00 น. -  การแสดงดวลดนตรีไทย จาก โรงเรียนดนตรีเอื้อมอารีย์
14.00 - 15.00 น. -  การแสดงลำตัดจากคณะ "ไฉน ลูกเมืองมีน"
16.30 - 18.30 น. -  การแสดงดนตรีจากวงดนตรี "จารุกนก"

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2545
09.00 - 16.30 น.  -  ซุ้มสาธิตและจำหน่ายงานศิลปะประดิษฐ์ - ซุ้มกิจกรรมทำมือ (งานไอเดีย)
10.00 - 14.00 น.  -  ประชาชนทั่วไปร่วมเขียนภาพในโครงการ "102 จิตกรรมรำลึกถึงสมเด็จย่า"
10.00 - 19.00 น.  -  ซุ้มจำหน่ายงานศิลปะหัตถกรรม
11.00 - 11.30 น.  -  การแสดงดนตรีบรรเลงกีต้าร์
14.00 - 15.30 น.  -  การแสดงดนตรี Saxophone Quartet จากวง Dr.Sax School Of Music
16.30 - 17.00 น.  -  Solo Performance โดย วรรณศักดิ์ ศิริหล้า
18.00 - 19.00 น.  -  พิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะ "สองสื่อ สองสมัย" โดย ประพันธ์ ศรีสุตา
-  การแสดงดนตรีจากวง Brass Quintet
19.00 น. -  การแสดงดนตรีจากกลุ่มศิลปินอิสระ "Independent Artists"

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2545
07.00 - 08.00 น. -  พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 102 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
08.00 - 09.00 น. -  พิธีให้ธรรมโอวาท โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
09.00 - 10.00 น. -  พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
09.00 - 16.30 น. -  ซุ้มสาธิตและจำหน่ายงานศิลปะประดิษฐ์
   -  ซุ้มกิจกรรมทำมือ (งานไอเดีย)
   -  การแสดงและการละเล่นเด็กไทย จากโรงเรียนในเขตคลองสาน
   -  บริการสาธารณสุข จากสำนักแพทย์ กทม.
10.00 - 19.00 น. -  ซุ้มจำหน่ายงานศิลปะหัตถกรรม
11.00 - 12.00 น. -  การแสดงอังกะลุงและดนตรีไทย จากร.ร.ในเขตคลองสาน
13.00 - 14.00 น. -  กลุ่มยายกับตา สอนน้องๆ ทำหุ่นมือ และร่วมแสดงละครหุ่น
15.30 - 16.30 น. -  การแสดงหุ่นกระบอกพื้นบ้าน จากคณะสี่ดรุณี จังหวัดเพชรบุรี
17.30 - 18.30 น. -  การแสดงดนตรีจากวง "BSO Light Orchestra"


ดนตรีในสวน

หัวโขนที่นำมาแสดงในวันแถลงข่าว

ฝ่ายต้อนรับวันงานแถลงข่าว


กิจกรรมในงาน

ผู้มาร่วมงานแถลงข่าว

นำลงวันที่ 18 ต.ค 2545

อ่านเพิ่มเติมลิ้งค์ด้านล่าง ไทยสถานหมวดไทยสถาน

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม ป้อมพระจุลจอมเกล้า วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรสถานสุทธาวาส บ้านเขายี่สาร อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำชมพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด ชุมชนบ้านครัวเหนือ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี
หน้าหลัก หน้าหลัก