การท่องเที่ยว
และพักผ่อนหย่อนใจ

cover
Asia for Younger Readers: Thailand